2.3: Jobs and Occupations

A. Xem video giới thiệu một số nghề nghiệp dưới đây, ghi từ mới (nếu có) vào sổ từ vựng của bạn.

B. Vào Flipgrid tại link https://flipgrid.com/e9cd74af:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.

  • Nói ít nhất 02 câu về nghề nghiệp của bạn (ví dụ: “I am a teacher. I teach English to young learners in ABC schoool.” và cho biết bạn mới học thêm được những từ mới nào về chủ đề Jobs and Occupations. Với mỗi từ đó, hãy nói một câu mô tả về nó như bạn đã nghe được trong video trên (ví dụ “An actor acts in a play.”)

C. Tìm hiểu thêm về Từ vựng chủ đề Công việc & Nghề nghiệp – Work & Jobs, ghi thêm vào sổ tay từ vựng của bạn những từ hoặc cụm từ mới.