5.6: Time to Talk: Having a lovely time!

A. Đọc to mặt sau của 3 tấm được 3 người gửi cho bạn bè trong lúc họ đang đi nghỉ:

Source: Time to Talk 1

B. Mở Flipgrid tại link https://flipgrid.com/297f573b:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.

  • Nói về một kỳ nghỉ mà (tưởng tượng là) bạn đang đi.