3.3: Hobbies

Xem video dưới đây, ghi những từ/cụm từ mới, nếu có, vào sổ từ vựng của bạn:

Xem thêm Từ vựng chủ đề Sở thích và trò giải trí – Hobbies & Pastimes, bổ sung các từ/cụm từ mới vào Sổ từ vựng của bạn.

Mở Flipgrid tại link https://flipgrid.com/5cac9f65:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.

  • Tự đặt câu hỏi và trả lời về sở thích & thú tiêu khiển, sử dụng các cấu trúc và từ/cụm từ mới mà bạn vừa học được.