8.1: Consonant – /ŋ/ – ‘rung’, ‘anger’ and ‘thanks’

Cách phát âm /ŋ/:

Bước 1: Mở miệng tự nhiên
Bước 2: Nâng cuống lưỡi chạm vào ngạc mềm
Bước 3: Phát âm âm /ŋ/ với dây thanh quản rung động

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.