4.3: On holiday

Xem video dưới đây, ghi những từ/cụm từ mới, nếu có, vào sổ từ vựng của bạn:

Xem thêm Từ vựng chủ đề Nghỉ lễ – Holidays, làm dày thêm Sổ từ vựng của bạn về chủ đề này.

Vào Flipgrid tại link https://flipgrid.com/e593acb1:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.

  • Đặt các câu sử dụng những từ/cụm từ nói về các loại kỳ nghỉ hoặc các hoạt động trước và trong một kỳ nghỉ mà bạn mới học được.