2.6: Let’s talk: What do you do?

A. Hãy đọc đoạn phỏng vấn của một tạp chí với Kirsty Smith về công việc của cô:

Credit: Let’s Talk (Beginner A1)

B. Tìm hiểu các chủ đề ngữ pháp liên quan:

C. Bây giờ hãy nói về cuộc sống của bạn, thu âm trên Flipgrid tại link https://flipgrid.com/4bb760bd:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.

  1. What do you do?
  2. What time do you start work?
  3. What do you usually do every day? What do you sometimes do?
  4. What do you do in the evenings?