3.6: Time to Talk: I like shopping

A. Nghe Alice and Ben nói về sở thích của họ. Trong phần bình luận của trang này, hãy viết ra những hoạt động mà bạn nghe được.

B. Mở Flipgrid tại link https://flipgrid.com/85f89531:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.

  • Nói về ít nhất 3 việc mà bạn thích và 3 việc mà bạn không thích làm (trong các thời điểm/không gian khác nhau như at home, in the evening, at the weekend, on holiday), sử dụng cấu trúc gợi ý dưới đây.

Source: Time To Talk, Beginner level

C. Tra lại sổ tay từ vựng của bạn để chuẩn bị để cùng bạn học trong nhóm hỏi và trả lời về sở thích, ví dụ:
– What do you like doing at home?
– Well, I like reading in bed.