11.3: The secrets of learning a new language

Xem TedTalk dưới đây:

Và nói về những cách khiến bạn thấy việc học Tiếng Anh trở thành enjoyment:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.