6.6: Talking about Your Home in English

Xem video tả về một ngôi nhà, sử dụng tính năng Bình luận ở cuối trang để note lại những từ/cụm từ về House có trong video này:

Mở Flipgrid tại link https://flipgrid.com/8daef0e2

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.

  • Nói về ngôi nhà/căn hộ của bạn.