11.6: Time to Talk: My Plan to keep learning English

Xem thêm video sau về tips để học Tiếng Anh hiệu quả:

Nghĩ thêm về 4 secrets of learning a language (enjoyment, methods, system, patience), lập kế hoạch học Tiếng Anh của bạn trong thời gian tới, và nói về nó:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.