10.6: Time to talk: How to keep my New Year Resolution

Xem TedTalk dưới đây:

Và nói những việc, những cách bạn định làm, để thực hiện được các ý định trong New Year resolution của bạn:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.