8.2: Consonant – /r/ – ‘right’, ‘wrong’ and ‘sorry’

Cách phát âm /r/:

Để phát âm chuẩn âm /r/, trước khi phát âm, miệng hơi mở, cong lưỡi lại và đẩy về phía sau, tạo thành một hình khum.

Chú ý 1: lưỡi không chạm vòm họng, khi phát âm không rung lưỡi
Chú ý 2:
– Khi R bắt đầu từ (rack, ramble, really) : môi hơi đẩy về phía trước.

– Khi R ở giữa hoặc kết thúc từ (zero, marine, berry) : lưỡi hơi thả lỏng

– Khi R đứng sau một phụ âm khác (training, tropical, print): bạn cần có sự chuẩn bị cho âm /r/, môi và lưỡi của bạn sẽ phải sẵn sàng và di chuyển về phía trước trước khi phát âm từ.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.