5.1: Voiced Consonant – /d/ – ‘odd’, ‘did’ and ‘ladder’

Cách phát âm /d/:

  • Đặt lưỡi phía sau hàm trên để chặn luồng khí trong miệng, ngạc mềm được nâng lên.
  • Để lưỡi chuyển động xuống, luồng khí được bật mạnh ra khỏi miệng, nhưng không mạnh bằng âm /t/ và làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.