1.6: Let’s talk: All about me!

Hãy tham khảo video dưới đây:

Rồi chuẩn bị để giới thiệu bản thân về bản thân bạn:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.
  • Cho biết What’s your name? How old are you? What do you do? How many children do you have? How old are your children? What do you like to do in your free time?…