6.3: House and furniture vocabulary

Xem video dưới đây, ghi những từ/cụm từ mới, nếu có, vào sổ từ vựng của bạn. Dùng tính năng comment ở cuối trang này để đặt các câu sử dụng những từ mới đó.

Xem thêm Từ vựng chủ đề Ngôi nhà và Tổ ấm, làm dày thêm Sổ từ vựng của bạn về chủ đề này.

Vào Flipgrid tại link https://flipgrid.com/c31d02b6

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.

  • Đọc to các câu sử dụng những từ/cụm từ nói về House & furniture mà bạn mới học thêm được.