1.4: Pronunciation – Short Vowel – /æ/- ‘trap’, ‘stamp’ & ‘back’

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.