4.6: Let’s talk: My holiday plan

Xem video tả về một kỳ nghỉ hè, sử dụng tính năng Bình luận để note lại những từ/cụm từ về hoạt động trong kỳ nghỉ có trong video này:

Mở Flipgrid tại link https://flipgrid.com/a5a5011b:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.

  • Nói về kế hoạch cho một kỳ nghỉ của bạn.