8.5: Voiced Consonant – /z/ – ‘zero’, ‘music’ and ‘roses’

Cách phát âm /z/:

Bước 1: Bạn hãy đặt đầu lưỡi ở phía trên, để phía sau hàm răng trên và gần chạm đỉnh của lợi trên cùng.

Bước 2: Tạo âm /z/ đồng thời kéo môi lên đều 2 bên và kéo căng đồng thời rung tại thanh quản.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.