9.6: Time to talk: My Plan for the Tet holiday

Hãy tìm hiểu các cấu trúc ngữ pháp để diễn đạt những việc bạn dự định làm trong tương lai:

Bây giờ, hãy sử dụng thì tương lai gần (to be going to do sth) hoặc thì tương lai đơn giản, để nói về kế hoạch của bạn cho những ngày Tết sắp tới:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.