8.6: Time to talk: My First job

Hãy xem video dưới đây, tập nói theo:

Bây giờ, hãy nói về việc làm (được trả lương/trả công) đầu tiên của bạn, cố gắng sử dụng một vài collocation khi có thể:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.