10.3: New Year Resolution Vocabulary

Xem hai video sau để tìm hiểu một số từ vựng và khái niệm về New Year New Year Resolution:

Bây giờ hãy nói về 3 New Year Resolution ideas của bạn, và lý dó khiến bạn muốn làm những việc đó:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.