1 of 2

A.1.3 Gợi ý thảo luận và vẽ/viết

Discussion – Câu hỏi thảo luận

  • Which button from the book is your favourite? Why?
  • What is another button that could be added to this book?
  • How is metal button like the dark button? How are they different?
  • Why do you think the author wrote this book?
  • Chiếc cúc áo nào trong sách là cái con thích nhất? Tại sao?
  • Con nghĩ nên thêm một chiếc cúc nào khác vào cuốn sách này?
  • Chiếc cúc bằng kim loại và chiếc cúc sẫm màu (trong sách) giống nhau ở điểm nào? Chúng khác nhau ra sao?
  • Con nghĩ vì lý do gì mà tác giả viết ra cuốn sách này?

Writing Connection – Gợi ý vẽ/viết

Draw your own button.

Write this sentence: This button is ______.

Vẽ chiếc cúc của riêng con.

Viết câu tương tự: This button is______.