1 of 2

A.1.2 Bài học liên quan

Phonics lesson

/b/ sound

Letter b sound by Turtle Diary
The Letter Sounds B | Patty Shukla

Worksheet: https://www.raz-plus.com/site_and_dist/3654/raz_la66_allkindsofbuttons_wksh_ph.pdf

Grammar lesson

Quy tắc viết câu: viết hoa chữ cái đầu câu và có dùng dấu cuối câu.

The Sentence Song by Scratch Garden

Worksheet: https://www.raz-plus.com/site_and_dist/3654/raz_la66_allkindsofbuttons_wksh_gm.pdf