Unit 1: People and relationships
UNIT 2: HEALTH AND FITNESS
Unit 3: Education and work
UNIT 4: Nature and the environment
UNIT 5: Language and Communication
UNIT 6: Science and Technology
UNIT 7: Employment and Finances
UNIT 8: Childhood
UNIT 9: People and Places
UNIT 10: Culture and modern society
1 of 2

IELTS Placement Test

Em hãy làm Practice Test 1 trong tập IELTS Mock Test 2020 October của ieltsonlinetests.com (link: https://ieltsonlinetests.com/collection/ielts-mock-test-2020-october), rồi báo lại kết quả từng phần thi:

  • Bài thi Reading và bài thi Listening: được score là bao nhiêu, ví dụ Reading 7.0 và Listening 6.5
  • Bài thi Writing và bài thi Speaking: link trang ghi lại bài làm của em trên ieltsonlinetests.com là gì, ví dụ https://ieltsonlinetests.com/wot/result/writing-practice-test-1-143796 và https://ieltsonlinetests.com/sot/result/speaking-practice-test-1-69051

Với phần bài Listening và Speaking, giáo viên của CTH Edu sẽ xem bài làm trên các link em báo, và chấm điểm. Kết quả sẽ được báo lại qua email sau khi phụ huynh tham dự buổi trao đổi để tìm hiểu chi tiết về khóa IELTS Test Preparation 1 này.

Báo kết quả bài Placement test và đăng kí học thử khóa học IELTS Preparation 1 của CTH Edu tại đây:

Dựa vào điểm Placement test và lịch học mà học viên mong muốn, CTH Edu sẽ xếp học viên vào nhóm (3-4 bạn) học phù hợp.