A: Oxford Phonics World Level 2
B: Oxford Phonics World Level 3
1 of 2

1.2 [Self Study] Student book #2

Video lesson

Em xem video dưới đây và đọc theo nhé!

Student book activities

Listen to the audio. Do activity C on page 9.

Em nghe đoạn âm thanh dưới đây và làm bài tập C trang 9. Yêu cầu của bài là nghe và khoanh chữ cái đầu với vần tương ứng.

Do activitiy D on page 9 and activity A on page 10.

Em làm bài D và A trang 9, 10. Yêu cầu của bài D trang 9 là tích vào từ tương ứng với bức tranh và viết lại. Yêu cầu của bài A trang 10 là khoanh vào từ đúng với bức tranh.

Listen to the audio. Record the story in activity C on page 11 on Flipgrid.

Em nghe đoạn âm thanh dưới đây, sau đó thu âm câu chuyện trong bài C trang 11 trên Flipgrid.

Thu âm âm chuyện trên Flipgrid:

Quiz time:

Em làm quiz game dưới đây để luyện tập vần “am” và “an” nhé!