4.4: Voiceless Consonant – /θ/ – ‘thin’, ‘throw’ & ‘thumb’

Cách phát âm /θ/ (th):

  • Đặt lưỡi giữa 2 hàng răng
  • Thổi hơi qua phần tiếp xúc giữa lưỡi và hai răng
  • Cách kiểm tra: Để kiểm tra xem mình phát âm đúng hay không, hãy đặt bàn tay ra phía trước mặt rồi phát âm /θ/. Vì /θ/ là âm vô thanh nên sẽ có hơi bật vào lòng bàn tay.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.