3.4: Long Vowel – /ɜː/ – ‘nurse’, ‘stir’ & ‘learn’

Cách phát âm âm ơ dài /ɜː/:

  • Miệng mở tự nhiên
  • Đặt lưỡi tự nhiên cao vừa phải.
  • Phát âm âm /ɜ:/. Chú ý: Vì /ɜ:/ là nguyên âm dài, bạn sẽ phải kéo dài âm ra.

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.