1.5: Pronunciation – Short Vowel – /ʌ/ – ‘strut’, ‘mud’ & ‘love’’

Nghe và nhắc lại theo video dưới đây:

Vào Flipgrid, đọc to và thu âm cho tới khi bạn tạm hài lòng với kết quả:

  • Nhập student username là 3month, rồi Record a response.