Read and Connect level 1

Người biên soạn: TS. Trần Hương Quỳnh – giảng viên Khoa tiếng Anh, trường Đai học Sư phạm Hà Nội. Mục tiêu: Nâng cao năng lực tiếng Anh cho học […]

Read and Connect Level 2

Người biên soạn: TS. Trần Hương Quỳnh – giảng viên Khoa tiếng Anh, trường Đai học Sư phạm Hà Nội. Mục tiêu: Nâng cao năng lực tiếng Anh cho học […]