Gợi ý vẽ/viết

Draw your own button.

Write this sentence: This button is ______.

Vẽ chiếc cúc của riêng con.

Viết câu tương tự: This button is______.